# نیا_باران

نیابارن

نیاباران!   زمین جای قشنگی نیست   من از اهل زمینم   خوب میدانم   که گل در عقدزنبور است   ولی سودای بلبل دارد   وپروانه راهم دوست میدارد 
/ 2 نظر / 22 بازدید