کلبه خاطرات

به سراغ من اگرمی آیید.نرم وآهسته بیایید.مباداکه ترک بردارد"چینی نازک تنهایی من.

زندگی

زندگی باور می خواهد!   آن هم ازجنس امید   که اگرسختی راه   به تویک سیلی زد   یک امیدقبلی   به تو گوید که خدا هست هنوز 
/ 2 نظر / 23 بازدید

نیابارن

نیاباران!   زمین جای قشنگی نیست   من از اهل زمینم   خوب میدانم   که گل در عقدزنبور است   ولی سودای بلبل دارد   وپروانه راهم دوست میدارد 
/ 2 نظر / 22 بازدید
آبان 91
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
3 پست